روانشناسان مرکز خدمات روانشناختی آریاز

دکتر محترم نعمت طاوسی
مرتبه علمی: دانشیار
حوزه درمانی : روان شناسی تحولی
دکتری روان‎شناسی تخصصی: دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
کارشناسی ارشد روان‎شناسی تربیتی: دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
کارشناسی روان شناسی بالینی: دانشگاه تهران
رزومه سوابق تحصیلی ، کاری و پژو هشی

دکتر افسانه لطفی عظیمی
مرتبه علمی: استادیار
حوزه درمانی: مشاوره فردی - تغییر و اصلاح رفتار - کودک و نوجوان
دکتری روان شناسی تربیتی ، دانشگاه بین المللی امام رضا(ع).
کارشناسی ارشد روان شناسی کودکان استثنایی.دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
کارشناسی روان شناسی بالینی . دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
رزومه سوابق تحصیلی ، کاری و پژو هشی

دکتر فریده محسنی هنجنی
مرتبه علمی: استادیار
حوزه درمانی: معنا درمانگری با تکیه بر متون ادبی - قصه درمانی، شعر درمانی- مولانا پژوهی و مثنوی خوانی
دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
رزومه سوابق تحصیلی ، کاری و پژو هشی
دکتر صغری ابراهیمی قوام
مرتبه علمی: استادیار
حوزه درمانی : مشکلات تحصیلی، آموزش مهارت های زندگی، تغییر و اصلاح رفتار
دریافت دانشنامه دکتری تخصصی در رشته روان شناسي از دانشگاه علامه طباطبايي
دريافت دانشنامه کارشناسي ارشد در رشته روان شناسي عمومي از دانشگاه علامه طباطبايي
دريافت دانشنامه کارشناسي ارشد در رشته روانشناسي تربيتي از دانشگاه آزاد اسلامي واحد شمال تهران
دريافت دانشنامه کارشناسي در رشته روان شناسي بالینی از دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي اهواز
رزومه سوابق تحصیلی ، کاری و پژو هشی
دکتر سوسن رحيم زاده

دریافت دانشنامه دکتری تخصصی در رشته روان شناسي عمومي از دانشگاه شهيد بهشتي
دريافت دانشنامه کارشناسي ارشد در رشته روان شناسي تربيتي از دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز
دريافت دانشنامه کارشناسي در رشته روان شناسي از دانشگاه تهران
رزومه سوابق تحصیلی ، کاری و پژو هشی
دکتر حمزه علیمرادی

دکترای تخصصی روانشناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی(در حال تحصیل).
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی کودک ونوجوان دانشگاه تبریز (دوره روزانه).
کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی(تربیت معلم) تهران(دوره روزانه) : فارغ التحصیل دانشجوی نمونه فرهنگی از طرف وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در سال 1390.
رزومه سوابق تحصیلی ، کاری و پژو هشی
خانم زهره صیاد پور

کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران
. کارشناسی روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

رزومه سوابق تحصیلی ، کاری و پژو هشی